مرکز توسعه راهبردی علم و صنعت
    سایر خدمات ویژه :


    •  دوره اختصاصی ویژه سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی


    •  دوره های اختصاصی ویژه انجمن های علمی دانشگاه ها و سازمانها


    •  درخواست سمینار و اجرای دوره ها و برنامه های اختصاصی ویژه سازمانها


    •  درخواست سمینار، همایش و اجرای دوره اختصاصی ویژه انجن های علمی